Consumentenrechten

Hieronder vindt u de belangrijkste Europese consumentenrechten die ten minste in alle Europese lidstaten van kracht zijn. Deze punten zijn tevens van toepassing geweest bij het opstellen van de IECA-Europe Gedragcode die geldt voor alle deelnemers aan EuroSafeShop, het Europese webwinkel keurmerk.

CONSUMENTEN AANKOOP TIPS
• Wees online even kritisch als in een echte winkel, u heeft minimaal dezelfde rechten
• Bij een buitenlandse webshop heeft u dezelfde rechten als in een winkel in dat land.
• Controleer of alle verplichte (adres-) gegevens kenbaar zijn. Een e-mailadres is niet genoeg.
• Heeft een webshop het EuroSafeShop keurmerk? Dan kent de eigenaar de regels en wetten.

Wees voor uw keuze eerst kritisch en heb daarna vertrouwen. De laatste jaren is de e-commerce branche steeds professioneler en een serieuze grote bedrijfstak geworden. Ondernemers zijn gewend klachten te voorkomen en ook op te lossen. En mocht er toch iets mis gaan bedenk dan dat u nooit alleen staat! Er diverse instanties die u kunt inschakelen een probleem op te lossen, zowel met binnen- als buitenlandse webshops.

Consumentenrechten:

.

Kopen op afstand

De verkopende partij is verplicht u vóór een koop op afstand in duidelijke en begrijpelijke taal minimaal de volgende informatie te geven:
.
.

1. De naam van het bedrijf. En bij vooruitbetaling ook het adres.
2. De belangrijkste kenmerken van het aangeboden product of de dienst.
3. De prijs, inclusief belastingen en eventuele bezorgkosten.
4. Hoe de betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.
5. Het bestaan van een herroepingsrecht (u kunt uw bestelling binnen minimaal 14 kalenderdagen annuleren).
6. Eventuele communicatiekosten, als die hoger zijn dan het basistarief.
7. Hoe lang de prijs of aanbieding geldig is.
8. Als het gaat om een voortdurende of periodiek terugkerende dienst of een serielevering: de minimum looptijd van het contract. Wanneer moet ik die informatie schriftelijk krijgen?

Alle verplichte informatie hierboven moet de leverancier u tijdig, maar uiterlijk bij de levering schriftelijk toesturen. Dat mag ook per e-mail. Hierbij moet tevens het adres staan waar u terecht kunt met klachten. Verder moet de verkoper u melden welke garanties en service na de aankoop gegeven worden. Bij contracten met een looptijd van een jaar of meer moet tevens worden aangegeven hoe u kunt opzeggen.
.
.

Herroepingsrecht

Voor alles wat u op afstand (dus via internet, telefoon of post) binnen de EU koopt geldt een herroepingsrecht. Dat is een ‘afkoelingsperiode’ van minimaal 14 werkdagen, waarbinnen u het recht heeft om (zonder opgaaf van reden) de koop ongedaan te maken. De enige kosten die de leverancier u daarvoor in rekening mag brengen zijn de eerder betaalde verzendkosten.

• Voor goederen gaat de afkoelingsperiode in op de dag dat u het bestelde ontvangt, mits u dan over alle verplichte informatie beschikt.
• Voor diensten gaat de afkoelingsperiode in op de dag dat u de overeenkomst sluit en ook weer op voorwaarde dat u beschikt over alle verplichte informatie.

In het geval de leverancier niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn informatieplicht, wordt de afkoelingsperiode automatisch verlengd tot 12 maanden. Maakt u gebruik van uw herroepingsrecht en heeft u al (een deel) betaald? Dan moet de leverancier u binnen 14 kalenderdagen het volledige bedrag terugstorten. Het is niet toegestaan om de waarde uit te keren in een tegoedbon.

Voor de volgende artikelen geldt geen herroepingsrecht:
• Producten die op maat zijn besteld.
•Verzegelde producten, als het zegel is verbroken (bijvoorbeeld cd’s, cd-roms, dvd’s e.d.)
•Bederfelijke waren, zaken van persoonlijke aard en kranten en tijdschriften.
•Hygienische producten waarvan de verzegling is verbroken.

.
.

Levering

Bestelt u iets op afstand, dan moet de leverancier uw bestelling uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Bestelt u per post, dan gaat deze periode in de dag nadat u uw bestelling heeft gepost.
.

Als een besteld product of dienst niet (meer) leverbaar is, moet de leverancier u dit laten weten. Eventuele (aan)betalingen moeten binnen 14 kanlenderdagen aan u worden teruggestort. De leverancier mag u alleen een vervangend product van gelijke kwaliteit en prijs toezenden als aan u vooraf duidelijk en begrijpelijk is gemeld dat deze mogelijkheid bestaat. In dat geval geldt het alternatieve product niet als ‘ongevraagd toegezonden’. Wel kunt u natuurlijk nog gebruik maken van uw herroepingsrecht.
.
.

Ongevraagd toegezonden producten

Het ongevraagd toesturen van goederen met een verzoek om betaling is in de hele EU verboden. Krijgt u iets toegezonden dat u niet besteld heeft, dan hoeft u de bijgevoegde factuur niet te betalen. Ook bent u niet verplicht het artikel terug te sturen. Als u niet reageert kan dat nooit worden uitgelegd als instemmen met de levering.
.
.

Betalen

Vaak moet u bij kopen op afstand vooruit betalen, of een aanbetaling doen. Voor betalingen aan een leverancier in het buitenland kunt u uw creditcard gebruiken, in plaats van een bankovermaking. U kunt dan makkelijker uw geld terugkrijgen als:

• Het product niet geleverd wordt.
• De leverancier opeens een hogere prijs vraagt.
• U gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht.

In al deze gevallen moet u eerst contact opnemen met de leverancier en uw geld terugvragen. Weigert deze, of blijft terugstorting uit, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw creditcard organisatie. Vertel ze dat u de betaling teruggedraaid wilt hebben. De creditcard organisatie zal u informeren wat u moet doen. U kunt ook via iDEAL of PayPal betalen.
.
.

Betrouwbaarheid

Om het risico van op afstand kopen te beperken kunt u verschillende dingen doen:
..
.

•Check hoe de leverancier omgaat met uw persoonlijke gegevens. Een bonafide bedrijf heeft hiervoor een privacyreglement.
•Voorkom dat uw betalingsgegevens in verkeerde handen vallen. Dus controleer of u betaalt via een beveiligde pagina. Check bijvoorbeeld dat er een hangslotje verschijnt onderaan de pagina waarop u uw persoonlijke en betalingsgegevens invult en dat de URL van de website begint met https://
.
.

Uitzondering

De meeste producten en diensten vallen onder de regels ‘kopen op afstand’, maar er zijn uitzonderingen. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen:
.
.

• Dingen die u koopt van een andere particulier.
• Overeenkomsten voor financiële producten of diensten.
• Reserveringen voor vervoer, accommodatie, restaurants, voorstellingen en andere diensten die de verkopende partij aanbiedt voor een specifieke datum en tijd.
• Overeenkomsten voor de bouw en de verkoop van onroerend goed.
• Levensmiddelen, dranken of andere artikelen voor frequent huishoudelijk gebruik die worden geleverd op uw huis- of werkadres.
..

Klachten

Probeer geschillen over een koop of afstand eerst met de leverancier op te lossen. Lukt het niet, volg dan de klachtenprocedure. Bekijk hier >>
.
.

Naast bovenstaande regels heeft de EU een aantal basisbeginselen opgesteld. Hieronder enkele belangrijke (niet eerder) genoemde opmerkingen hieruit.
.
.

BASISGEGINSELEN 

• Wanneer een product niet beantwoordt aan wat u met de verkoper bent overeengekomen, kunt u het terugbrengen (sturen) en moet het worden hersteld of vervangen. U kunt ook een korting of zelfs een volledige terugbetaling vragen. Dit geldt tot twee jaar na de levering! De eerste zes maanden ligt de bewijslast bij de verkoper, deze moet bewijzen dat het product overeenstemt met de verkoopovereenkomst. Daarnaast moet u krijgen wat u gekocht heeft. Als u bijvoorbeeld antieke meubelen hebt gekocht maar reproducties krijgt, kunt u ze terugsturen.

• Overeenkomsten moeten billijk zijn.Hebt u ooit een overeenkomst ondertekend zonder alle kleine lettertjes te lezen? En wat als in de kleine lettertjes staat dat het voorschot dat u zojuist hebt betaald niet terugbetaalbaar is, ook als het bedrijf zijn deel niet nakomt? En wat als er staat dat u de overeenkomst niet kunt opzeggen, tenzij u het bedrijf een buitensporig hoge compensatie betaalt? Dit soort oneerlijke bedingen zijn verboden.

• Alle producten die in de EU worden verkocht moeten veilig zijn. Een bedrijf is verplicht om de autoriteiten in te lichten als het onveilige producten op de markt heeft gebracht. Indien het product een aanzienlijk gevaar inhoudt, moet het product worden teruggeroepen.

• Consumenten moeten vertrouwen hebben om in heel Europa de beste koop te zoeken. Het netwerk van Europese bureaus voor consumentenvoorlichting (ECC) helpen u te informeren over uw rechten wanneer u iets in het buitenland koopt, en kunnen u helpen een eventueel geschil met een handelaar in een andere EU-lidstaat te regelen. Elk EU land heeft een eigen bureau voor consumentenvoorlichting. Contact ECC >>

• Wilt u als particulier iets kopen in een ander land van de Europese Unie? Dan heeft u dezelfde rechten als burgers van dat land. Ook als dat kopen niet in een winkel gebeurt, maar ‘op afstand’. Bijvoorbeeld via internet, de telefoon of een bestelbon in een buitenlandse krant of tijdschrift.